DL-50gb

25,000 تومان /ماهانه

هاست دانلود با فضای 50 گیگابایت
کنترل پنل دایرکت ادمین
لوکیشن سرور هلند ؛ لیز وب

DL-100gb

40,000 تومان /ماهانه

هاست دانلود با فضای 100 گیگابایت
کنترل پنل دایرکت ادمین
لوکیشن سرور هلند ؛ لیز وب

DL-200gb

60,000 تومان /ماهانه

هاست دانلود با فضای 200 گیگابایت
کنترل پنل دایرکت ادمین
لوکیشن سرور هلند ؛ لیز وب

DL-300gb

90,000 تومان /ماهانه

هاست دانلود با فضای 300 گیگابایت
کنترل پنل دایرکت ادمین
لوکیشن سرور هلند ؛ لیز وب

DL-500gb

140,000 تومان /ماهانه

هاست دانلود با فضای 500 گیگابایت
کنترل پنل دایرکت ادمین
لوکیشن سرور هلند ؛ لیز وب

DL-1tb

250,000 تومان /ماهانه

هاست دانلود با فضای 1000 گیگابایت
کنترل پنل دایرکت ادمین
لوکیشن سرور هلند ؛ لیز وب

DL-2tb

500,000 تومان /ماهانه

هاست دانلود با فضای 2000 گیگابایت
کنترل پنل دایرکت ادمین
لوکیشن سرور هلند ؛ لیز وب

DL-3tb

750,000 تومان /ماهانه

هاست دانلود با فضای 3000 گیگابایت
کنترل پنل دایرکت ادمین
لوکیشن سرور هلند ؛ لیز وب

4TB

1,000,000 تومان /ماهانه

چهار ترابایت هاست دانلود

6TB

1,500,000 تومان /ماهانه

6 TB هاست دانلود

کاستوم

شروع از
1,000 تومان /ماهانه