پایه

55,000 تومان /ماهانه
 • فضا 50 گیگ
 • پهنای باند ماهانه نامحدود
 • تعداد اکانت نامحدود
 • کنترل پنل سی پنل
 • مکان سرور آلمان

میانی

165,000 تومان /ماهانه
 • فضا 500 گیگ
 • پهنای باند ماهانه نامحدود
 • تعداد اکانت نامحدود
 • کنترل پنل سی پنل
 • مکان سرور آلمان

نهایی

550,000 تومان /ماهانه
 • فضا 2000 گیگ
 • پهنای باند ماهانه نامحدود
 • تعداد اکانت نامحدود
 • کنترل پنل سی پنل
 • مکان سرور آلمان