نمایندگی 5 گیگ ایران

49,000 تومان
ماهانه

نمایندگی 20 گیگ ایران

160,000 تومان
ماهانه

نمایندگی 40 گیگ ایران

190,000 تومان
ماهانه

نمایندگی 50 گیگ ایران

249,000 تومان
ماهانه

نمایندگی 100 گیگ ایران

349,000 تومان
ماهانه