Backup-50GB

25,000 تومان
ماهانه
 • فضای هارد 50 گیگابایت
 • پهنای باند نامحدود
 • زیر دامنه رایگان دارد
 • SSL رایگان دارد

Backup-100GB

45,000 تومان
ماهانه
 • فضای هارد 100 گیگابایت
 • پهنای باند نامحدود
 • زیر دامنه رایگان دارد
 • SSL رایگان دارد

backup-200GB

80,000 تومان
ماهانه
 • فضای هارد 200 گیگابایت
 • پهنای باند نامحدود
 • زیر دامنه رایگان دارد
 • SSL رایگان دارد

Backup-300GB

120,000 تومان
ماهانه
 • فضای هارد 300 گیگابایت
 • پهنای باند نامحدود
 • زیر دامنه رایگان دارد
 • SSL رایگان دارد

Backup-400GB

150,000 تومان
ماهانه
 • فضای هارد 400 گیگابایت
 • پهنای باند نامحدود
 • زیر دامنه رایگان دارد
 • SSL رایگان دارد

Backup-500GB

175,000 تومان
ماهانه
 • فضای هارد 500 گیگابایت
 • پهنای باند نامحدود
 • زیر دامنه رایگان دارد
 • SSL رایگان دارد

Backup-600GB

200,000 تومان
ماهانه
 • فضای هارد 600 گیگابایت
 • پهنای باند نامحدود
 • زیر دامنه رایگان دارد
 • SSL رایگان دارد

Backup-1TB

250,000 تومان
ماهانه
 • فضای هارد 1 ترابایت
 • پهنای باند نامحدود
 • زیر دامنه رایگان دارد
 • SSL رایگان دارد

Backup-2TB

450,000 تومان
ماهانه
 • فضای هارد 2 ترابایت
 • پهنای باند نامحدود
 • زیر دامنه رایگان دارد
 • SSL رایگان دارد